Monday, April 16, 2012

Statistike mbi te punsuarit ne rrethin e Pukes

Kjo eshte nje statistike  para vititit 2005Te punsuarit ne rrethin e Pukes


1. Forcat e punes ne vitin 2004 56 %
2. Shkalla e pjes. ne pune   - 1850
3. Te punesuar gjithsejt      -   1758
4. Te pa pune regjist.         -   4733

Punesimi sipas sektoreve

1. Sektori shtetror                    1758
2. Sektori privat bujqesor             0
3. Sektori privat jobujqesor        358

Punesimi sipas degeve

1. Industri nxjerrese    8
2. Prodhim energji elektrike / uje 179
3. Ndertim                 168
4. Tregeti                   137
5. Sherbime                 25
6. Transport-komunikacion   45
7. Arsim                     657
8. Shendetesi               466
9. Te tjera                    289

Fuqia pune sipas gjiniese

1. Meshkuj              2529
2. Femra                  2222

Punesimi sipas profesioneve viti 2004 

1. Drejtues            115
2. Specialiste te larete 371
3. Teknike             715
4. Nenpunes         171
5. Punetore           386
6. Sek.Buxhetor    1635
7. Sek.Jo buxehtor   123

Te dhena per tregun e punes ne Bashkine Puke vit.2004

1. Subjekte private      146
2. Persona fizik              77
3. Te punsuar ne sektorin shteterore 628
4. Buxhetore               531
5. Jo buxhetor             97
6. Te punsuar ne sek,.privat      152

_____
Pergatiti: Forumi Pukjan

No comments:

Post a Comment